หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา

 

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


เกี่ยวกับเรา

      ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM หรือ Union Library Management เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (IT-PULINET) โดยมี อ.สมพงษ์  เจริญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาและเผยแพร่ให้แก่ห้องสมุด ตลอดจนศูนย์บริการสารสนเทศตามสถานที่ต่าง ๆ ได้นำไปใช้งานโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

      สำหรับตัวโปรแกรม ULibM
เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ ครอบคลุมในทุกฟังก์ชันการทำงานของห้องสมุดยุคใหม่ เหมาะสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเฉพาะ หรือ
ห้องสมุดขนาดเล็กที่มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศไม่มากนัก ตัวโปรแกรมสนับสนุนการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Application) ซึ่งจะมีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานทั่วไป

      เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์
การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการความรู้ ซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงในการเผยแพร่และบริการชุมชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ผู้้ที่สนใจใช้งานโปรแกรมสามารถใช้ช่องทางนี้ในการติดตามข่าวคราว ความเคลื่อน
ไหวการใช้งานโปรแกรม ดาวน์โหลดไฟล์อรรถประโยชน์ โครงการอบรมต่าง ๆ รวมถึงใช้งานเว็บบอร์ด
เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติที่เข้มแข็งของเราต่อไป
      
      ULibMTanee ชุมชนออนไลน์ของกลุ่มผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM 3 จว.ชายแดนใต้ ดู
แลและพัฒนาโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ
เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี