หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา

 

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

•   สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1
__________________________________________________________________________
วันที่ 02.10.51 เวลา 10.18 น. โดย Administrator

สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม
โครงการ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2551

20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


รายการ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนฯ

แปลผล

1. ระยะเวลาในการจัดอบรม

3.86

0.814

ดี

2. ความรู้ความสามารถของวิทยากร

4.67

0.477

ดีมาก

3. มนุษยสัมพันธ์ของวิทยากร

4.88

0.328

ดีมาก

4. วิธีการฝึกอบรม

4.29

0.508

ดี

5. เอกสารประกอบการอบรม

4.31

0.604

ดี

6. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.76

0.484

ดีมาก

7. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4.26

0.665

ดี

รวม (N=42)

4.43

0.367

ดี

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการฝึกอบรม

- อยากให้การอบรมแต่ละหัวข้อดำเนินการอย่างช้า ๆ เนื่องจากไม่ถนัดด้านคอมพิวเตอร์
  และเชื่อว่าหลายคนคงไม่ถนัดเช่นกัน
- ควรขยายระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ (14)
อย่างน้อย 5 วัน (2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
  ได้มีการปฏิบัติทุกกระบวนการทีละขั้นตอน, ฝึกปฏิบัติ (5) และเรียนรู้โปรแกรมให้มากกว่านี้โดย
  ไม่เร่งรีบ (1)
- การอบรมสนุกมาก เพียงแต่เวลากระชั้นชิดมาก
- เอกสารควรมีครบ บางหน้าขาดหายไป
- ควรจัดให้มีการอบรมบ่อย ๆ เป็นระยะ ๆ
- เนื้อหาบางรายการไม่เหมาะสมสำหรับห้องสมุดโรงเรียน เพราะบางโรงเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ต
- วิทยากรพูดเร็วเกินไป ฟังไม่ทัน ควรอธิบายให้ช้ากว่านี้
- ทุกอย่างดีหมด ขอเป็นกำลังใจในการอบรมครั้งต่อไปให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
- ควรทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม


หัวข้อที่ต้องการอบรมในครั้งต่อไป

- ระบบฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ
- การจัดหมวดหมู่หนังสือ (3)
 
- การทำกฤตภาคจากวารสารและหนังสือพิมพ์

- การผลิตสื่อสำหรับเด็ก
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การประเมินผลการพัฒนาห้องสมุด
- การเขียนรายงานการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
- การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด
- การดำเนินงานของห้องสมุด (3)
- การซ่อมหนังสือและการดูแลหนังสือ
- ระบบควบคุมห้องสมุดโรงเรียน
__________________________________________________________________________
                                                                                                                              << | กลับ | >>